No javascript loaded!

Contract intermediere chirias

Contract intermediere chiriasConform Codului Civil intrat in vigoare la 1 Oct. 2011

Contractul de intermediere

 

Art. 2.096 – Notiune

Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract.

Intermediarul nu este prepusul partilor intermediate si este independent fata de acestea in executarea obligatiilor sale.

Art. 2.097 – Remunerarea intermediarului

Intermediarul are dreptul la o remuneratie din partea clientului numai in cazul in care contractul intermediat se incheie ca urmare a intermedierii sale.

In lipsa conventiei partilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneratie in conformitate cu practicile anterioare statornicite intre parti sau cu uzantele existente intre profesionisti pentru astfel de contracte.

Art. 2.098 – Restituirea cheltuielilor

Intermediarul este indreptatit la restituirea cheltuielilor efectuate pentru intermediere, daca se stipuleaza expres in contract.

Art. 2.099 – Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari

In cazul in care intermedierea a fost realizata de mai multi intermediari, fiecare are dreptul la o cota egala din remuneratia stabilita global, daca prin contract nu s-a stipulat altfel.

Dispozitiile alin (1) se aplica atat in cazul in care pluralitatea de intermediari rezulta din contracte de intermediere separate, cat si in cazul in care rezulta din acelasi contract de intermediere.

Art. 2.100 – Obligatia de informare

Intermediarul este obligat sa comunice tertului toate informatiile cu privire la avantajele si oportunitatea incheierii contractului intermediat, cu conditia sa nu prejudicieze in mod culpabil interesele clientului.

Art. 2.101 – Comunicarea incheierii contractului intermediat

Clientul are obligatia sa comunice intermediarului daca s-a incheiat contractul intermediat, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii acestuia, sub sanctiunea dublarii remuneratiei, daca prin contract nu se prevede altfel.

De asemenea, in cazul in care remuneratia se stabileste in functie de valoarea contractului intermediat sau alte elemente esentiale ale acestuia, clientul este obligat sa le comunice  in conditiile indicate la alin. (1).

 CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARA

(pentru locatar/chirias)

 

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. Agentia Imobiliara S.C. A.B.R. Capital Imobiliare S.R.L. cu sediul in Brasov str. Toamnei nr. 22, bl.2, sc.C, apt. 2, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J8/991/2015, CUI 34668889, capital social 200 lei, tel. 0742.244.744, cont IBAN RO78BUCU2092235339824RON deschis la ALPHA BANK, reprezentata prin administrator Micu Cristian, in calitate de Intermediar si

 

1.2.________________________________________________________________________________________________________________________________________ in calitate de Client.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Intermedierea inchirierii imobilului situat in Brasov, strada _______________________________ nr.____bl._____ sc. ______ et. ______ ap._______

 

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:

3.1. Intermediarul se obliga:

Sa gaseasca si sa prezinte clientului oferte de inchiriere a unor imobile conform cerintelor acestuia.

Sa puna la dispozitia clientului informatiile necesare pentru ca acesta sa poata evalua si decide corect asupra avantajelor si oportunitatii inchirierii imobilului mentionat la pct. 2.

Sa puna clientul in legatura cu proprietarul (locatorul) cu scopul de a facilita incheierea contractului de inchiriere.

Intermediarul nu poate fi facut responsabil pentru viciile ascunse ale imobilului, nespecificate de proprietar (locator)

3.2. Clientul se obliga sa comunice intermediarului locul, data si ora incheierii contractului de inchiriere, de comodat, de locatiune sau simplu acord verbal, enumerarea nefiind limitativa, si sa ii achite comisionul, in cel mult 15 zile de la data incheierii contractului, sub sanctiunea dublarii comisionului (Art. 2101 C. Civ.)

 

4. PLATA. CLAUZELE CONTRACTUALE NEGOCIATE:

4.1. Comisionul de intermediere este de 50% (cincizeci %) dintr-o chirie lunara, si se va achita integral la semnarea contractului de inchiriere, in numerar la sediul Agentiei Imobiliare, sau prin virament bancar in cont IBAN RO78BUCU2092235339824RON deschis la ALPHA BANK pe numele A.B.R CAPITAL IMOBILIARE S.R.L.

4.2. Daca, insa, dupa semnarea contractului de inchiriere clientul decide unilateral sau de comun acord cu proprietarul (locatorul) rezilierea contractului de inchiriere, comisionul platit nu se returneaza.

4.3. Obligatiile asumate de client prin prezentul contract subzista si in cazul in care imobilul mentionat la pct.2 a fost inchiriat de interpusi ai sai. Partile au convenit in mod expres ca prin interpus se intelege sotul/sotia, copiii/parintii, fratele/sora clientului sau persoana juridica in care acesta are participatii sau o functie de conducere.

4.4. In cazul in care Clientul sau o persoana interpusa nu inchiriaza imobilul mentionat la pct. 2, acesta nu are nicio o obligatie de plata catre Intermediar.

 

5. DURATA CONTRACTULUI SI CLAUZELE DE INCETARE:

5.1. Prezentul contract produce efecte juridice de la data semnarii de catre parti si ramane in vigoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale asumate de parti sau 12 luni de la data rezilierii / denuntarii sale. Decizia rezilierii/ denuntarii, precum si motivarea acesteia, vor fi comunicate celeilalte parti prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata.

5.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

 

6. DISPOZITII FINALE:

6.1. Clientul a fost informat, anterior semnarii prezentului contract, astfel:

Privind imobilul: construit inainte de 1977 / dupa 1977 / dupa 2000, renovat/ semirenovat/ nerenovat, orientare cardinala ________, pret solicitat de proprietar ________________, pret mediu pe piata _________________, situatia juridica ______________________ alte informatii _______________________________________________

Comisionul perceput de Agentia ABR CAPITAL IMOBILIARE SRL este de 50% din valoarea unei chirii lunare.

6.2. Intermediarul isi rezerva dreptul sa incheie contracte similare si cu alti clienti interesati sa inchirieze imobilul prezentat, chiar si cu proprietarii imobilului si isi rezerva dreptul de a incasa comision si de la acestia.

Alte informatii utile: ____________________________________________________________________________

6.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, conform legilor in vigoare.

6.4. Prezentul contract s-a negociat, citit si semnat azi ____________, la sediul Agentiei Imobiliare / adresa imobilului mentionat la pct. 2, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

INTERMEDIAR,                                                                                                                                   CLIENT,

 
Pentru oferte imobiliare Brasov inchirieri, contactati Agentia imobiliara Estimob la telefon 0742244744, sau accesati web: www.estimob.ro